فارسی (Persian)

نقش عوامل ضد-پلاکتی در درمان ترومبوز ورید عمقی

مقایسه ترمیم به روش اندوواسکولار در برابر ترمیم به روش جراحی باز مرسوم در درمان آنوریسم‌های آئورت توراکوابدومینال

بررسی تاثیر تکنیک‌های اینفیوژن در مدیریت بالینی ترومبولیز شریانی محیطی

درمان اندوواسکولار در برابر درمان دارویی در مدیریت بالینی جدا‌شدگی ایزوله خودبه‌خودی شریان مزانتریک فوقانی

درمان‌های هدایت‌شده با کاتتر در درمان آمبولی حاد ریوی پُر-خطر (massive) و با خطر متوسط (submassive)

نقش پروپیونیل-ال-کارنیتین در مدیریت بالینی لنگش متناوب

نقش جراحی در درمان نارسایی ورید عمقی

پیوند داخل-عضلانی موضعی سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان اتولوگ در مدیریت بالینی ایسکمی بحرانی اندام تحتانی   

مقایسه ترمیم به روش اندوواسکولار در برابر ترمیم به روش جراحی باز مرسوم در درمان آنوریسم‌های آئورت توراکوابدومینال   

مقایسه جراحی در برابر اسکلروتراپی در درمان وریدهای واریسی   

مقایسه مسدود کردن با هپارین در برابر کلرید سدیم 0.9% در پیشگیری از انسداد در کاتترهای ورید مرکزی در بزرگسالان   
  
مداخلات در درمان نارسایی ورید صافن بزرگ

نقش کورتیکواستروئیدها در درمان بیماری کاوازاکی در کودکان

درمان در منزل در برابر درمان در بیمارستان در آمبولی حاد ریه

مقایسه ترمیم هیبرید در برابر ترمیم باز مرسوم در مدیریت بالینی دایسکسیون قوس آئورت

نقش جوراب‌های فشارنده مدرج در درمان اولیه وریدهای واریسی در افراد بدون زخم وریدی

نقش درمان توان‌بخشی ورزشی پیش از ترمیم انتخابی (elective) آنوریسم آئورت شکمی

ترمیم ترکیبی (هیبریدی) در برابر ترمیم باز مرسوم در مدیریت بالینی آنوریسم قوس آئورت قفسه سینه

مقایسه ترمیم به روش اندوواسکولار در برابر ترمیم به روش جراحی باز مرسوم در درمان آنوریسم‌های آئورت توراکوابدومینال

نقش سیلوستازول در درمان لنگش متناوب

درمان ترومبوفلبیت سطحی پا

آنژیوپلاستی در برابر استنت‌گذاری در مدیریت تنگی شریان ساب‌کلاوین

مقایسه ترمیم اندوواسکولار در برابر ترمیم جراحی باز دایسکسیون آئورت Type B مزمن عارضه‌دار

تاثیر اسکلروتراپی تزریقی در درمان وریدهای واریسی

ایمونوگلوبولین داخل-وریدی در درمان بیماری کاوازاکی در کودکان

نقش وازودیلاتورها در مدیریت درمانی پدیده رینود اولیه

استفاده از ترومبکتومی از راه پوست یا ترومبولیز تسریع شده با اولتراسوند در مدیریت اولیه ایسکمی حاد اندام

بررسی درمان‌های موجود در مدیریت تلانژکتازی‌ها و وریدهای رتیکولار

ترکیب دو روش فشرده‌سازی پنوماتیک متناوب اندام تحتانی و پروفیلاکسی دارویی در پیشگیری از بروز ترومبوآمبولی وریدی

مقایسه آمپوتاسیون از زانو در برابر آمپوتاسیون از بالای زانو در آمپوتاسیون‌های عروقی و غیر-عروقی ماژور اندام تحتانی

هپارین، هپارین با وزن مولکولی پائین و روش‌های فیزیکی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی و آمبولی ریوی پس از جراحی شکستگی مفصل ران

نقش اسکلروتراپی در مدیریت درمانی تلانژکتازی‌های اندام تحتانی

مقایسه مداخلات اندولومینال در برابر مداخلات جراحی در مدیریت درمانی تنگی در گرافت‌های وریدی پس از انجام بای‌پس اینفرا-اینگوئینال

نقش اسکلروتراپی در مدیریت درمانی تلانژکتازی‌های اندام تحتانی

استفاده از جوراب‌های فشارنده در پیشگیری از وقوع ترومبوز ورید عمقی در مسافران خطوط هوایی

انجام ورزش‌-درمانی تحت نظارت در مقایسه با انجام آن در منزل در مقایسه با توصیه به پیاده‌روی در درمان لنگش متناوب

برقراری مجدد جریان خون از راه اندوواسکولار در مقابل مدیریت محافظه‌کارانه در درمان لنگش متناوب

تاثیر نوع گرافت در جراحی بای‌پس فمورو-پوپلیتئال

مقایسه آنژیوپلاستی با بالون آغشته به دارو در برابر آنژیوپلاستی با بالون بدون پوشش برای مشکلات عروق محیطی اندام تحتانی

استفاده از تست D-dimer برای رد تشخیص آمبولی ریه

انواع استنت گرافت برای ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی
نقش مهار کننده‌های خوراکی مستقیم ترومبین یا مهار کننده‌های خوراکی فاکتور Xa برای درمان آمبولی ریوی

تاثیر تحریک الکتریکی عصبی‌عضلانی برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی

انجام سمپاتکتومی کمری در مقایسه با تجویز پروستانوئیدها در درمان ایسکمی بحرانی اندام ناشی از بیماری شریانی محیطی غیر-قابل ترمیم

مقایسه انواع استنت گرافت برای ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت قفسه سینه

هپارین داخل وریدی در طول ترمیم پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پیشگیری ثانویه از ترومبوآمبولی وریدی راجعه پس از درمان اولیه ضد-انعقادی خوراکی در بیماران مبتلا به ترومبوآمبولی وریدی بدون علت شناخته‌ شده

تاثیر انجام آزمایش‌ برای تشخیص سرطان بر مورتالیتی و موربیدیتی یا ترومبوآمبولی وریدی  (VTE) ناشی از سرطان در افراد مبتلا به بدون دلیل شناخته شده

نقش پنتاساکاریدها در درمان ترومبوز ورید عمقی

استفاده از اولتراسونوگرافی برای تشخیص اندولیک پس از ترمیم آنوریسم اندولومینال آئورت شکمی

درمان در منزل در مقایسه با درمان در بیمارستان در مدیریت ترومبوز ورید عمقی

نقش ورزش در مدیریت درمانی لنگش متناوب

نقش پروستانوئیدها در مدیریت درمانی ایسکمی حاد اندام

تاثیر درمان فشرده‌سازی در پیشگیری از سندرم پس از ترومبوز

نقش هپارین با وزن مولکولی پائین در پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بیماران با بی‌حرکتی اندام تحتانی

مقایسه آنژیوپلاستی در برابر استنت‌‌‌گذاری برای ضایعات شریان اینفراپوپلیته‌آل در ایسکمی مزمن تهدید کننده اندام

نقش جوراب‌های فشارنده مدرج برای پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی

بررسی تاثیر ژن‌درمانی برای درمان بیماری شریانی محیطی

استفاده از فاکتورهای رشد برای آنژیوژنز در بیماری شریانی محیطی

استفاده از درمان سلول بنیادی برای درمان ترومبوآنژئیت اوبلیترانس (بیماری بورگر) (Buerger's disease)

نقش درمان اندوواسکولار برای آنوریسم پاره شده آئورت شکمی

نقش ترومبولیز برای ترومبوز حاد ورید عمقی اندام فوقانی

مداخلاتی برای به کارگیری ترومبوپروفیلاکسی در بیماران بستری در معرض خطر وقوع ترومبوآمبولی وریدی

مقایسه هپارین تجزیه‌ نشده در برابر هپارین‌های با وزن مولکولی پائین برای اجتناب از ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین در بیماران پس از جراحی

تاثیر خونرسانی مجدد شریان ساب‌کلاوین چپ برای ترمیم داخل عروقی آئورت توراسیک

مقایسه آنژیوپلاستی با بالون آغشته به دارو در برابر آنژیوپلاستی با بالون بدون پوشش برای درمان تنگی مجدد مجرای عروق فموروپوپلیته‌آل

استراتژی‌های ترومبولیتیک در مقابل آنتی‌کوآگولاسیون استاندارد در مدیریت ترومبوز ورید عمقی حاد اندام تحتانی

مقایسه درمان ابلیشن داخل وریدی (لیزر یا رادیوفرکوئنسی) یا فوم اسکلروتراپی در برابر ترمیم جراحی معمول برای واریس وریدهای سافن کوتاه

نقش کورتیکواستروئیدها برای درمان بیماری کاوازاکی در کودکان

نقش پنتاساکاریدها برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی

شاخص مچ پایی-بازویی برای تشخیص بیماری شریان محیطی اندام تحتانی

ترکیب روش فشرده‌سازی پنوماتیک متناوب پا و پروفیلاکسی دارویی برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی

مقایسه روش برش وریدی در برابر Seldinger برای جاگزینی تمام پورت‌های دسترسی وریدی قابل کاشت

نقش درمان فارماکولوژیک عوامل خطرساز عروقی برای کاهش مرگ‌ومیر و حوادث قلبی‌عروقی در بیماران مبتلا به آنوریسم آئورت شکمی

نقش تصویربرداری در رد تشخیص آمبولی ریوی در بارداری

بررسی روش‌های سمپاتکتومی کمری برای ایسکمی بحرانی اندام تحتانی در اثر بیماری شریانی محیطی غیر-قابل ترمیم

تاثیر تمرینات ورزشی برای درمان نارسایی مزمن وریدی زخمی نشده

بررسی استفاده از آنژیوپلاستی تحت‌اینتیمال برای انسدادهای کامل مزمن شریانی اندام تحتانی

مقایسه گرافت استنت توراسیک در برابر جراحی برای آنوریسم توراسیک

مقایسه تزریق سریع در مقابل تزریق آهسته هپارین زیر-جلدی برای پیشگیری از شدت کبود شدگی و درد در محل تزریق

ترمیم اندواسکولار توراسیک (TEVAR) در مقابل جراحی باز در مدیریت آسیب بلانت تروماتیک آئورت توراسیک

تعویض کاتترهای ورید محیطی بر اساس اندیکاسیون بالینی در مقایسه با تعویض روتین آن‌ها

سلول‌‌های اتولوگ استخراج شده از منابع مختلف و استفاده از آنها با رژیم‌‌های مختلف برای بیماران مبتلا به ایسکمی بحرانی اندام تحتانی که «گزینه درمانی» ندارند

مسدود کردن با هپارین در برابر کلرید سدیم 9.0% برای پیشگیری از انسداد در کاتترهای ورید مرکزی در بزرگسالان

عوامل ضد-پلاکت و آنتی‌کوآگولانت برای پیشگیری اولیه از ترمبوز در افراد با آنتی‌‌بادی‌‌های آنتی‌فسفولیپید

مقایسه جراحی در برابر ترومبولیز در مدیریت اولیه ایسکمی حاد اندام تحتانی

استفاده از روتوزیدها در پیشگیری از وقوع سندرم پس از ترومبوز

استفاده از روتوزیدها در پیشگیری از وقوع سندرم پس از ترومبوز

نقش فلاشینگ (flushing) متناوب با نرمال سالین (کلرید سدیم 0.9%) در برابر فلاشینگ متناوب با هپارین در پیشگیری از انسداد کاتترهای وریدی مرکزی طولانی‌-مدت در نوزادان و کودکان

توانبخشی با استفاده از اندام مصنوعی برای افراد سالمند مبتلا به اختلال عروقی به دنبال آمپوتاسیون ترانس‌فمورال یک-طرفه

دسترسی به شریان فمورال از راه پوست به‌طور کامل در برابر جراحی کات‌دان برای ترمیم انتخابی اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی دوشاخه‌ شده

هپارین‌های با وزن مولکولی پایین به صورت زیرجلدی با دوز ثابت در برابر هپارین تجزیه‌ نشده با دوز تعدیل شده برای درمان اولیه ترومبوآمبولی وریدی

نقش هپارین تجزیه‌ نشده زیر-جلدی برای درمان اولیه ترومبوآمبولی وریدی

اعمال مداخلات شرطی‌سازی مبتنی بر ورزش پیش از جراحی (پیش-‌توانبخشی) در بزرگسالانی که به دلیل ابتلا به بیماری شریانی محیطی تحت جراحی اندام تحتانی قرار می‌گیرند

نقش فیلترهای ونا کاوا (vena caval) در پیشگیری از آمبولی ریوی

ترکیبی از اندوگرافت پروگزیمال آئورت نزولی به‌علاوه استنت فلزی ساده دیستال (روش PETTICOAT) در مقایسه با ترمیم مرسوم گرافت استنت پروگزیمال آئورت نزولی برای دایسکسیون‌های آئورت نوع B عارضه‌دار شده

درمان با ضدانعقاد برای آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال

نقش فلبوتونیک‌ها در مدیریت نارسایی وریدی

استراتژی احیاء با هیپوتانسیون کنترل ‌شده در مقابل نورموتنسیو برای افراد مبتلا به آنوریسم پاره شده آئورت شکمی

پروفیلاکسی اولیه برای ترومبوآمبولی وریدی در بیماران سرطانی که به صورت سرپایی شیمی‌درمانی دریافت می‌کنند

نقش پنتوکسی‌فیلین (pentoxifylline) در مدیریت لنگش متناوب

نقش فلاشینگ (flushing) متناوب با نرمال سالین (کلرید سدیم 0.9%) در برابر فلاشینگ متناوب با هپارین در پیشگیری از انسداد کاتترهای وریدی مرکزی طولانی‌مدت در نوزادان و کودکان

نقش هپارین با وزن مولکولی پائین در پیشگیری از انسداد میکروواسکولار در پیوند مجدد انگشتان

درمان فشرده‌سازی برای درمان سندرم پس از ترومبوز

تاثیر آنژیوپلاستی در مقابل استنت‌گذاری در مدیریت ضایعات شریان ایلیاک

آترکتومی (atherectomy) در مدیریت بیماری شریانی محیطی   

مداخلات برای پیشگیری از وقوع ترومبوآمبولی وریدی در بزرگسالانی که تحت آرتروسکوپی زانو قرار می‌گیرند

بالنئوتراپی (درمان با آب) برای نارسایی مزمن وریدی

بلاکرهای TNF-α برای درمان بیماری كاوازاكی در کودکان

دوزهای مختلف هپارین تجزیه‌نشده برای پیشگیری از ترومبوز شریانی در کودکان تحت کاتتریزاسیون قلبی   

ترمیم آنوریسم بدون علامت شریان پویلیتئال به روش اندوواسکولار در مقابل روش جراحی باز

رواسکولاریزاسیون (بازگشایی مجدد عروق) شریان ایلیاک داخلی در برابر انسداد شریان ایلیاک داخلی برای درمان آنوریسم آئورت-ایلیاک به روش اندوواسکولار

پروفیلاکسی اولیه برای ترومبوآمبولی وریدی در افرادی که تحت آمپوتاسیون ماژور اندام تحتانی قرار می‌گیرند

جراحی لاپاروسکوپی برای ترمیم انتخابی آنوریسم آئورت شکمی

برش عرضی در مقابل برش عمودی کشاله ران برای دسترسی به شریان فمورال   

پانسمان و عوامل موضعی برای زخم‌های شریانی پا

تجویز هپارین با وزن مولکولی پائین برای پیشگیری از ترومبوز مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی در کودکان

مداخلات جراحی و دارویی در مدیریت عفونت‌های پیوند آئورت شکمی

تجویز هپارین با وزن مولکولی پائین برای پیشگیری از ترومبوز مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی در کودکان

حالت‌های تمرین ورزشی در مدیریت لنگش متناوب