فارسی (Persian)

ترکیبی از اندوگرافت پروگزیمال آئورت نزولی به‌علاوه استنت فلزی ساده دیستال (روش PETTICOAT) در مقایسه با ترمیم مرسوم گرافت استنت پروگزیمال آئورت نزولی برای دایسکسیون‌های آئورت نوع B عارضه‌دار شده

درمان با ضدانعقاد برای آمبولی ریوی ساب‌سگمنتال

نقش پنتوکسی‌فیلین (pentoxifylline) در مدیریت لنگش متناوب

درمان فشرده‌سازی برای درمان سندرم پس از ترومبوز

آترکتومی (atherectomy) در مدیریت بیماری شریانی محیطی   

مداخلات برای پیشگیری از وقوع ترومبوآمبولی وریدی در بزرگسالانی که تحت آرتروسکوپی زانو قرار می‌گیرند

بالنئوتراپی (درمان با آب) برای نارسایی مزمن وریدی

بلاکرهای TNF-α برای درمان بیماری كاوازاكی در کودکان

دوزهای مختلف هپارین تجزیه‌نشده برای پیشگیری از ترومبوز شریانی در کودکان تحت کاتتریزاسیون قلبی   

ترمیم آنوریسم بدون علامت شریان پویلیتئال به روش اندوواسکولار در مقابل روش جراحی باز

برش عرضی در مقابل برش عمودی کشاله ران برای دسترسی به شریان فمورال   

پانسمان و عوامل موضعی برای زخم‌های شریانی پا

تجویز هپارین با وزن مولکولی پائین برای پیشگیری از ترومبوز مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی در کودکان

مداخلات جراحی و دارویی در مدیریت عفونت‌های پیوند آئورت شکمی

تجویز هپارین با وزن مولکولی پائین برای پیشگیری از ترومبوز مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی در کودکان

حالت‌های تمرین ورزشی در مدیریت لنگش متناوب